Fusernet ICT Services certificeringen

Bij Fusernet ICT Services vinden wij het belangrijk om zorgvuldig te werken, met daarbij de veiligheid van u en uw bedrijf vooropgesteld. Daarom voldoen wij zowel als bedrijf, als onze medewerkers aan een aantal belangrijke certificeringen. Ons personeel krijgt hier diverse trainingen voor en leggen hier vervolgens examen voor af.

Bedrijfscertificeringen:

Personeels certificeringen:

Fusernet ICT Services: veilig, gezond en verantwoordelijk

Fusernet ICT Services heeft veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel staan. Wanneer u met ons zaken doet, bent u dan ook verzekerd van een bedrijf dat verantwoording neemt en voldoet aan alle eisen met betrekking tot de NEN 4400-1 en NEN 3140 norm. De veiligheid en gezondheid van u, uw medewerkers en uw bedrijf zijn dan ook gewaarborgd.

Bedrijfscertificeringen

SNA-keurmerk
SNA staat voor Stichting Normering Arbeid en is in 2006 in het leven geroepen. Het SNA-keurmerk is tot stand gekomen door samenwerking van diverse partijen in de flexmarkt zoals de ABU, NBBU, RIA, RIV en het BRO register. Dit initiatief sluit aan bij de wens van de minister om tot één landelijk register te komen met daarin alle bonafide uitzend- en uitleenorganisaties. Voorheen waren dit maar liefst vijf registers.

De SNA heeft als doel om zelfregulering te realiseren ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche en andere vormen van (onder)aanneming van werk. Om te kunnen beoordelen of een bedrijf aan de verplichtingen van het SNA-keurmerk voldoet, wordt de onderneming tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling.

Ondernemingen met een SNA-keurmerk worden beoordeeld op de volgende verplichtingen:
– de identificatie van de onderneming
– de aangifte en afdracht van (in Nederland) verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting
– loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag
– het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland
– het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk

Dit alles met inbegrip van het administreren en bewaren van vereiste documenten.

NEN 4400-1 norm
Fusernet ICT Services is in het bezit van het SNA-keurmerk. Hiermee voldoen wij aan de NEN 4400-1 normering en staan wij ingeschreven in het register van de SNA. Dit register is voor iedereen inzichtelijk op de website van Stichting Normering Arbeid [link]. Met Fusernet ICT Services bent u dan ook verzekerd van een betrouwbare organisatie.

VCA-certificering
VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en is een beproefd programma waarin allerlei branches in de Nederlandse industrie 25 jaar aan kennis en ervaring hebben gebundeld. Een VCA-certificering is dan ook een goede basis om elke dag weer veilig en gezond aan het werk te gaan. Zo worden gevaarlijke situaties en handelingen snel herkent én kunnen ze voorkomen worden.

VIHB-certificaat
Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de landelijke VIHB-lijst verplicht. Buitenlandse bedrijven die deze activiteiten op Nederlands grondgebied verrichten moeten ook op de lijst staan.

Wat betekent VIHB?
V = vervoerder van afval
I = inzamelaar van afval
H = handelaar in afval
B = bemiddelaar in afval

U kunt bij Fusernet ICT Services terecht met al uw overtollige hardware. Van beeldschermen, pc’s, telefoons, servers en laptops tot printers en nog veel meer. Wanneer u dat wenst kunnen we de eventueel aanwezige data ook bij u op locatie verwijderen. Zo ziet u maar weer: we leveren in alle opzichten maatwerk. Fusernet ICT Services werkt samen met partners die officieel gecertificeerd zijn volgens de Registratie van Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars (VIHB) van afvalstoffen en werkt met partners volgens de strenge richtlijnen van het ministerie van VROM voor de verwerking van elektrisch en elektrotechnisch afval. Fusernet ICT Services is zelf ook in het bezit van een VIHB-certificaat. Tal van organisaties kiezen dan ook voor de planmatige benadering van Fusernet ICT Services.

WEEELABEX

WEEELABEX, voluit Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence, is een initiatief van Europese inzamel- systemen, waaronder Wecycle. Alle initiatieven zijn verenigd in het WEEE Forum. Dit forum geeft uniforme regels voor inzameling, opslag, transport, verwerking, recycling en hergebruik van e-waste (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur). Daarnaast controleert de WEEELABEX naleving van de regels. Dit gebeurt door onafhankelijke auditors. Tot slot schrijft WEEELABEX een rapportage van de verwerkte volumes en bereikte recyclingresultaten. Fusernet ICT Services werkt in de keten samen met partners die in het bezit zijn van het WEEELABEX-certificaat. Zo bent u er zeker van dat uw oude hardware volgens Europese normen wordt verwerkt.

Personeelscertificeringen

VCA-basis
De medewerkers van Fusernet ICT Services zijn in bezit van het VCA-certificaat na het afleggen van een examen en beschikken dan ook over de juiste kennis:
– de Arbo-wet globaal
– veiligheidsbegrippen
– gevaarlijke stoffen
– brand- en explosiegevaar
– besloten ruimten
– werkvergunningen
– gereedschappen en machines
– hijsen, tillen en dragen
– werken op hoogte
– elektriciteit
– BPM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen)

VCA-VOL-certificering
Medewerkers met een leidinggevende functie moeten het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VCA-VOL) op zak hebben. Het VCA-VOL certificaat laat zien dat iemand basiskennis heeft over veiligheid, gezondheid en milieu en dat men deze kennis toe kan passen. Zo vergroot de leidinggevende zowel zijn eigen veiligheid als dat van de mensen aan wie hij/zij leiding geeft. Een medewerker met het VCA-VOL kent de wet- en regelgeving, kan gevaarlijke situaties en handelingen herkennen en weet hoe deze voorkomen kunnen worden. Daarnaast is iemand met het VCA-VOL een aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en medewerkers. De leidinggevenden van Fusernet ICT Services hebben deze training gevolgd en examen afgelegd en zijn zich dan ook bewust hoe om te gaan met gevaarlijke situaties.

Onze leidinggevenden zijn op de hoogte van de volgende begrippen:
– de Arbo-wet globaal
– veiligheidsbegrippen
– gevaren, risico’s en preventie
– ongevallen
– veilig gedrag
– rechten en plichten
– communicatieverplichtingen
– procedures instructies
– noodsituaties aanpakken
– gevaarlijke stoffen
– brand- en explosiegevaar
– besloten ruimten
– werkvergunningen
– gereedschappen en machines
– hijsen, tillen en dragen
– werken op hoogte
– elektriciteit
– PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen)

NEN 3140 norm
Een NEN 3140 certificaat is verplicht voor elk bedrijf dat elektronische installaties of arbeidsmiddelen gebruikt, onderhoudt of inspecteert. Verantwoordelijk omgaan met elektronische veiligheid voorkomt kortsluiting en elektrocutie.

De voordelen van een bedrijf dat NEN 3140 gecertificeerd is:
– aantoonbaarheid gebruik van veilige elektronische installaties
– voldoet aan de eisen van de Arbowet
– aantoonbaarheid kennis voor veilige uitvoering van werkzaamheden conform de NEN 3140 norm

Om aan de NEN 3140 norm te voldoen moeten elektronische arbeidsmiddelen en vaste installaties periodiek gekeurd worden. Ook medewerkers moeten een NEN 3140 cursus hebben gevolgd en er moeten medewerkers met specifieke bevoegdheden worden aangewezen. Fusernet ICT Services voldoet aan de NEN 3140 normering. Ons personeel heeft deze training uiteraard ook gehad en hier examen voor afgelegd. Met onze organisatie bent u verzekerd van een praktische en resultaatgerichte aanpak.

ESD-certificering
Fusernet ICT Services is een ESD-gecertificeerd bedrijf dat uitsluitend volgens de ESD-normen werkt. Al onze medewerkers volgen regelmatig een ESD-training en leggen hiervoor een examen af. Een ESD-certificering is nodig voor het professioneel reinigen van datacenters en serverruimtes. Wij werken dan ook ESD veilig en kunnen op deze manier ESD schades voorkomen