Privacy verklaring Fusernet ICT Services

Versie: 02.

Je privacy is voor Fusernet BV van groot belang. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Fusernet doen met informatie die we verzamelen. Wij houden ons in elk geval aan de privacywet (AVG). Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Dit betekent dat we:

• Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;

• De verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (dataminimalisatie);

• Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Een voorbeeld hiervan is dat Het Ministerie van Veiligheid en Justitie of de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Nieuwsbrief Fusernet
Grondslag directe toestemming
Je kunt je op abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je regelmatig nieuws en informatie over onze projecten en activiteiten. We slaan hiervoor je voor- en achternaam en emailadres op. Deze gegevens worden bewaard totdat je je weer afmeldt. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Vergoedingen
Grondslag uitvoering van overeenkomst
Wanneer je bij ons een vergoeding vraagt (bijvoorbeeld reiskosten), gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken we in elk geval je NAW-gegevens en je e-mailadres, maar mogelijk ook informatie over je bank. Deze gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst loopt en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.

Opdrachtgevers, klanten en leveranciers
Grondslag uitvoering van overeenkomst
Om aan onze administratieve verplichtingen te voldoen, contact te kunnen onderhouden over de voortgang en onze opdrachten tot een goed einde te brengen slaan wij ook van onze klanten, opdrachtgevers en leveranciers gegevens op. Hiervoor kunnen we naam, adres, telefoonnummer, emailadres, bankgegevens opslaan. Deze gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst loopt en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.

Opdrachtnemers
Grondslag uitvoering van overeenkomst
Ook van onze opdrachtnemers worden de gegevens verwerkt en opgeslagen om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en te kunnen voldoen aan de (wettelijke) administratieve verplichtingen. Hiervoor kunnen we naam, adres, telefoonnummer, emailadres, bankgegevens en opslaan. Deze gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst loopt en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.

Werknemers, stagiaires en vrijwilligers
Grondslag uitvoering van overeenkomst
Van onze werknemers, stagiaires en vrijwilligers worden de volgende gegevens verwerkt, eveneens om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken en te kunnen voldoen aan de (wettelijke) administratieve verplichtingen. Hiervoor kunnen we naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, geslacht, BSN, Bankgegevens en een kopie ID en/of Verklaring omtrent Gedrag opslaan. De werknemers, stagiaires en vrijwilligers onderschrijven de vertrouwelijkheid van de informatie die ze ter kennis kunnen nemen in de uitoefening van hun taak/werkzaamheden. Hiervoor hebben zij allen een geheimhoudingsverklaring getekend. Deze gegevens worden bewaard zolang de overeenkomst loopt en daarna in de financiële administratie voor 7 jaar.

(Project)relaties, stakeholders, lobbycontacten en andere professionele contacten
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Om onze projecten en activiteiten te realiseren staan wij voortdurend met veel partijen en organisaties in contact. We verwerken de naam en emailadressen en soms telefoonnummers van professionele contacten die we verkrijgen uit visitekaartjes en met mondelinge toestemming. We maken hierbij een afweging van zakelijke belangen. Al deze gegevens worden beveiligd opgeslagen en alleen voor zolang deze ook daadwerkelijk van belang zijn voor de realisatie van onze activiteiten.

Foto’s en video
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Het kan voorkomen dat we je vastleggen in de vorm van foto’s of ander beeldmateriaal als bezoekers of voorbijganger van onze projecten, evenementen of acties. Ook dit kan (soms) worden beschouwd als persoonsgegevens. We gebruiken foto en video om te communiceren over onze activiteiten naar publiek en om verslag te doen aan onze partners en financiers. In principe zullen wij altijd vooraf toestemming vragen om je beeltenis te gebruiken voor publicaties. Op basis van een afweging van belangen kunnen we ervoor kiezen ook een foto of video waar jij op staat op te slaan (en te publiceren). Je hebt altijd het recht om hiertegen bezwaar te maken. Neem dan contact met ons op.

Cookies
Een cookie is een klein tekst bestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt of in de sessie van uw browser staat. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Verder kunnen cookies worden gebruikt om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, bronnen en paginaweergaves. Aan de hand van deze informatie kunnen wij onze website nader optimaliseren voor bezoekers. Onze websites gebruiken dus cookies, hiermee kunnen we bijvoorbeeld informatie opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen, maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. In principe zijn al onze cookies zogenoemde “functionele” of “analytische” cookies, maar het kan voorkomen dat ook andere cookies worden gebruikt (bijvoorbeeld door bepaalde embedded videos) of dat er toch ook ‘tracking-cookies’ worden geplaatst.

Cookies nader uitgelegd:
1. Het gebruik van cookies
Fusernet maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

2. Toestemming voor het gebruik van cookies
Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

3. De gebruikte type cookies en hun doelstellingen
Wij gebruiken de volgende type cookies:
Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker.
Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden.

Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:
· het aantal unieke bezoekers
· hoe vaak gebruikers de site bezoeken
· welke pagina’s gebruikers bekijken
· hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
· bij welke pagina bezoekers de site verlaten

Soms gebruiken wij hiervoor Google Analytics. Google gebruikt informatie om bij te houden hoe u de site gebruikt. Google mag al deze informatie aan derden verschaffen als het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer derden deinformatie namens Google verwerken. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens waarover ze beschikt.

4. Je rechten met betrekking tot je gegevens
Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via r.kronieger@fusernet.nl Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

5. Cookies blokkeren en verwijderen
Je kunt cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.
Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website informatie aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken.
Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

· Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
· Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl
· Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835
· Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies
De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

7. Slotopmerkingencookies
Wij zullen deze cookie verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer onze we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met: wbijleveld@filternet.nl

Andere partijen
Wij geven je persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instanties als dat nodig is voor onze bedrijfsvoering of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte kunnen doen bij de politie. Zo gebruiken we bijvoorbeeld een externe partij voor onze boekhouding en voor het versturen van nieuwsbrieven. Ook kunnen onze opdrachtnemers toegang krijgen tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben bij het uitvoeren van hun opdracht. We hebben met alle andere partijen die gebruik maken van je gegevens een verwerkersovereenkomst gesloten.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Fusernet BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
Alle personen die namens Fusernet BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; – per individu.
Wij maken beveiligde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze online dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Rechten
Je hebt de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
– Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Ralph.kronieger@fusernet.nl Komen we er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

De directie
Dhr. B.Boer